۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

سهراب اعرابی نازنینم؛ انگشت خاتمی هم خونی شد

سهراب نازنینم که عکس خاتمی در دستت بود و می گفتی رای من کجاست؟ ... خوشا به سعادتت که نماندی و امروز را ندیدی که انگشت خاتمی هم به خون آغشته شد