۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

دولت کودتا بر طبل جنگ می کوبد. احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری را با چاله میدان اشتباه گرفته

واقعاً تاسف آور است. ببینید رییس دولت کودتا درباره رییس جمهور امریکا چگونه صحبت کرده! اگر این اظهارات را در هر سایت دیگری می خواندم باور نمی کردم. اما منبع خبر، بنگاه باتوم پراکنی فالس نیوز است.
احمدی نژاد خطاب به اوباما گفته است: شما تازه از راه رسيده‌ايد. يك مقدار صبر كنيد تا سرد و گرم را بچشيد؛ بدان گنده‌تر و گردن كلفت‌تر از تو نيز نتوانستند هيچ غلطي بكنند.
احمدی نژاد بررای مشروعیت بخشی به دولت کودتا، هیچ گزینه ای را مفید تر از کوبیدن بر طبل جنگ نمی داند. او طوری به اوباما می گوید تازه از راه رسیده ای که گویی یادش رفته خودش از پنجره خونین سپاه و بسیج، به قدرت رسید. 

نباید تعجب کرد. سال وقاحت مضاعف و رذالت مضاعف است دیگر!

۲ نظر:

  1. What do you expect from an uneducated person like Ahmadinejad? A PhD was issued for Ahamadinejad, but that does not make him an scholar. He started as Pasdar. Let's be honest, what kind of a person would become a pasdar? Maybe at the beginning of the revolution there were some decent ones, but it did not take long for them to find out what it was all about and leave the field. Ahmadinejad is best described as member of a mob than anything else. He should have had an instructor to teach him how to talk.

    پاسخحذف
  2. اين أقاي نامحترم حتي با مردم مملكت خودش هم نمي تواند از ادبيات بهتري استفاده كند... بي تربيت است ! خوب وقتي به ماسبق اين نا أدم خيره ميشويم اثري ازحضور فرهنگي خانواده را نمي بينيم! كافي است به سختراني كامل اين متقلب در اردبيل نگاه كنيم ايشان حتي دو دوتا را بلد نيست !انجايي كه وعده كرده است كه هر جوان ايراني در 20 سال أينده با كمك دولت!!( انگاري ايشان هنوز تا أن تاريخ خود را ريس جمهوري ايران ميداند!!)صاحب 120 ميليون تومان پول ميشود! خاك برسر تاريخ بي أبروي اين جماعت,,,,,,, !وافور نعمت بي ادبي است!!

    پاسخحذف